Rekolekcje i przyrzeczenia

 Rekolekcje z „Drogą doskonałości” św. Teresy od Jezusa.

Przemiana życia sprawdzianem postępu  na drodze modlitwy.

 

Poznańska Wspólnota OCDS p.w. Jezusa Miłosiernego  odbyła swoje coroczne rekolekcje w dniach 6 – 8 września 2019 r. w gościnnym Domu Rekolekcyjnym, prowadzonym przez Siostry Misjonarki w Morasku, na rogatkach Poznania.

Ćwiczenia duchowe koncentrowały się w kaplicy –  w której dominował Krzyż Chrystusa; wystrój kaplicy uzupełniał obraz Jezusa Miłosiernego, figura św. Józefa (Patrona Domu) i  obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Z powodu kapryśnej aury, Dom Rekolekcyjny, który przed rokiem nazywaliśmy Gołębnikiem w Ogrodzie Rajskim – teraz stał się Pustelnią, którą tak bardzo ceniła św. Teresa z Avila. Patronat św. Józefa zobowiązywał i uczył jak przestawiać mądrość ludzką na mądrość Boską. Pomocą w rozważaniu tego zagadnienia stał się artykuł o. Marcina Adamczyka , zamieszczony w  tegorocznym „Żyć Karmelem w Świecie” w drugim numerze. ”Święty. Józef otrzymał wielką mądrość od Boga, by mógł wypełnić zadania życiowe związane z dziełem Odkupienia.” Rekolekcje przeżywaliśmy z członkami nowo utworzonej wspólnoty OCDS w Koninie, wśród nich ze Stanisławem Król oraz małżonkami  Eweliną i Pawłem Trzos – którzy dotychczas należeli do naszej poznańskiej grupy. Ewelina i Paweł wraz z Damianem  będą składać  swoje pierwsze przyrzeczenia  na niedzielnej Mszy św. kończącej  rekolekcje. Oczekując na ich przyrzeczenia wierności Bogu, Zakonowi  i Kościołowi, stawaliśmy przed pytaniem o naszą wierność nauczaniu św. Teresy i Świeckiemu Karmelowi: jaką mądrością się kierujemy – Boską czy ludzką?

            Dobrze spożytkowane odosobnienie – zdaniem o. Rekolekcjonisty  Aleksandra Szczukieckiego OCD –  powinno pomóc odnowić relację z Chrystusem, pomóc w odpowiedzi na pytanie o to, czy nasza wiara jest prawdziwą wiarą w Jezusa Chrystusa i Jego Dzieło Zbawcze, czy inne sprawy nie przesłaniają nam Chrystusa i fascynują nas bardziej niż On sam. Pustelniczej zadumie sprzyjał porządek dnia: ścisłe milczenie, codzienna wspólnotowa  modlitwa  „Liturgią Godzin”, razem odmawiane  „ Modlitwy Wspólnot karmelitańskich”,   godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu, „Różaniec”  i odpowiednio: w sobotę „Litania biblijna”  do Matki Bożej, a w piątek  „Droga Krzyżowa”. Na modlitwę osobistą  – rozmowę z Jezusem o naszej  dotychczasowej drodze duchowej pozostawało wiele czasu; temu służył czas  wolny przewidziany w rozkładzie dnia i czas wolny po komplecie.

            Rekolekcje ubiegłoroczne i tegoroczne poświęcone były „Drodze doskonałości”  św. Teresy od Jezusa. W roku ubiegłym o. Wojciech Ciak OCD skupił się na omówieniu pierwszych rozdziałów  tego dzieła. Przypomniał, że  Autorka uczyniła modlitwę podstawą swojej duchowości  i również na modlitwie postanowiła oprzeć życie duchowe zakładanych klasztorów Reformowanego Karmelu Bosego. W oparciu o swoje doświadczenie duchowe i znajomość życia wewnętrznego sióstr  i braci nauczała, że  warunkiem postępu  na drodze modlitwy jest przestrzeganie podstawowych zasad. Trzeba nauczyć się twórczego przeżywania sytuacji kryzysowych, które napotkamy w życiu zewnętrznym i wewnętrznym tak, aby nigdy nie przestać być przyjacielem Chrystusa i nigdy Go nie opuścić. Będzie to możliwe,  jeśli będziemy się starać żyć ze wszystkich sił radami ewangelicznymi : ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Trzeba zachować pamięć o swoich  grzechach, ale równocześnie pamięć o niewyczerpanej dobroci Boga i zaufać Bożej Opatrzności. Dlatego trzeba prowadzić systematyczne życie sakramentalne, naśladować Chrystusa przez rozważanie ”Drogi Krzyżowej”, „Różańca”, Adorację Najświętszego Sakramentu. Taka postawa pozwoli praktykować cnotę ubóstwa w życiu duchowym i rozpalić serce miłością do Boga. Nie od nas jednak zależy, czy dostąpimy wyżyn modlitwy kontemplacyjnej, ale pozostaniemy wierni przyrzeczeniom złożonym Bogu, Zakonowi i Kościołowi w obecności całej macierzystej Wspólnoty OCDS.

            Tegoroczne rozważania nad „Drogą doskonałości” prowadził o. Aleksander Szczukiecki OCD. Przekonywał, że prawidłowa relacja  z Chrystusem musi realnie wpływać na życie człowieka modlitwy i owocować coraz doskonalszą miłością bliźniego. Życie wspólnotowe jest dobrym sprawdzianem tego procesu.  Sprawdzianem postępu na drodze modlitwy, sprawdzianem czy nasza duchowość jest prawdziwa i istotnie  znamionuje ją rzeczywista więź z Chrystusem,  jest również głęboka troska o Jego  Dzieło Zbawcze, czyli troska o zbawienie bliźnich bez wyjątku. Życie  wskazuje więc  na to, czy  Chrystus „ogarnął”  człowieka modlitwy i uczynił je Swoim. Trzeba zatem   starać się wytrwale o cnoty ubóstwa , oderwania i pokory ze względu na Chrystusa. Jeśli spostrzeżemy, ze w jakimś momencie zrezygnowaliśmy z „drogi doskonałości” , to znaczy ze postępowaliśmy drogą  niewłaściwą, na której zabrakło praktykowania tych cnót wewnętrznych. Rekolekcjonista zachęcał nas, abyśmy pozwolili na zbawczą rolę Boga wobec nas i przyjmowali racje Pana Boga skierowane do nas, bo to łaska Boga ma właściwie  nas  formować . Ta uległość wobec racji Boga świadczy o chodzeniu w Prawdzie – pomoże nam w tym dobrze  rozumiana pokora.

             Rekolekcje kończyła uroczysta niedzielna Msza Święta, podczas której trzech członków poznańskiej Wspólnoty OCDS składało swoje pierwsze przyrzeczenia  w Świeckim Karmelu:  Ewelina i Paweł Trzos oraz Damian Borowski. A my świadkowie tego zdarzenia odnawialiśmy nasze przyrzeczenia w myślach. Nowym pełnoprawnym już świeckim karmelitom bosym jako pierwsi złożyli życzenia Celebransi: o. Szczepan Maciaszek OCD – Asystent poznańskiej Wspólnoty OCDS, który przyjechał specjalnie na tę uroczystość oraz Rekolekcjonista Aleksander Szczukiecki OCD – Asystent konińskiej Wspólnoty OCDS. Po  radosnej Eucharystii udaliśmy się na uroczysty obiad i agapę, podczas której z wielką radością i wzruszeniem składaliśmy życzenia Ewelinie, Pawłowi i Damianowi.

Rekolekcje  kończyliśmy pieśnią św. Teresy od Dzieciątka Jezus:

„Życie, jesteś chwilką, życie tyś mym snem

Życie tyś dniem krótkim, przemijasz jak cień.

Boże tu na ziemi, aby kochać Cię,

Mam ten jeden dzień….”

                                                                                              Maria Jagielska ocds